Et tilbud til uddannelses- og aktivitetsparate unge mellem 18 og 29 år i Københavns kommune

På SOSU Hs Brobygning til uddannelse vil du blive introduceret til uddannelser indenfor ”Sundhed, omsorg og pædagogik”. Du vil komme til at arbejde med pædagogik, sundhed  og samfundsfag.

Du blive undervist i værksteder, hvor vi arbejder teoretisk og praktisk med emnerne. Vi søger information om emnerne bl.a. via bøger og film. Vi laver praktiske øvelser og rollespil. Vi formidler vores nye viden på kreative måder gennem billeder, plancher og film. Nogle gange arbejder du med opgaverne i grupper og andre gange alene. Vi tager på ture, virksomhedsbesøg, og du vil få mulighed for at prøve at være ”elev for en dag” på en af vores uddannelser.

Sammen afklarer vi dine behov omkring dit uddannelsesvalg, og om du opfylder kravene for optagelse på uddannelserne. Har du brug for at komme ud og opleve arbejdet i plejesektoren eller på det pædagogiske område, så kan vi støtte dig i at søge et virksomhedspraktikforløb. Du bliver tildelt en uddannelsesmentor, der kan støtte dig fagligt og personligt i forhold til din uddannelsesplan. I mødes en time en gang om ugen når du er på skolen.

Vurderer jobcenteret, at du har brug for at styrke dine dansk- og/eller matematikkundskaber, skal du følge undervisning i dansk og matematik og evt. afslutte med en prøve i et eller begge fag.

Når du går på brobygning på SOSU H forventer vi, at du deltager aktivt i undervisningen og i individuelle samtaler med din uddannelsesmentor. Du skal også have lyst til at arbejde med dig selv, så du kan blive afklaret omkring dit uddannelsesvalg og blive klar til at starte på et grundforløb.

Der er opstart på forløbet hver uge. Undervisningen foregår på SOSU H, Skelbækgade 1, København V.

Vi glæder os til at byde dig velkommen!

 

Hør om mulighederne ved at kontakte Simone Fer-Halberg, mail: sfe@sosuh.dk, tlf.: 2510 3633

 

Vi arbejder konkret og praktisk med emner indenfor sundhed, omsorg, pædagogik og det samfundsfaglige felt. Vi bruger bl.a. vores Praksis labs, der er indrettet som en sengestue, en plejebolig eller en børneinstitution. Vi arbejder både i grupper og individuelt.

Ud over teori og øvelser om diverse temaer, arbejder vi også med at:

  • bistå med at udarbejde eller opdatere CV på Jobnet
  • give indblik i realistisk erhvervsuddannelse ud fra faglige, sociale og personlige kvalifikationer, herunder beskæftigelsesmuligheder, løn- og arbejdsvilkår samt behovet for efteruddannelse.
  • afklare realistiske uddannelsesmuligheder
  • vejlede og motivere til valg af realistisk uddannelse
  • opkvalificere til optagelse på realistisk uddannelse
  • støtte til optagelse på grundforløb inden for hovedområdet ”Sundhed, omsorg og pædagogik”

Der er undervisning alle hverdage fra kl. 8.30-14.00. inkl. ½ time frokost.

Er du på et 25-timers forløb, skal du møde i skole fem dage/uge.

Er du på et 15-timers forløb skal du møde i skole tre dage/uge.

En dag om ugen er der mulighed for at deltage i dansk og/eller matematikundervisning.

Der planlægges en times mentorsamtale en gang om ugen uanset om du er på 15 eller 25 timers forløb.

Undervejs i ”Brobygning til uddannelse” er der mulighed for at besøge virksomheder indenfor vores områder eller at komme i virksomhedspraktik. Begge dele for at give dig et indblik i de uddannelsesmuligheder du har og hvilket arbejdsfelt og hvilke jobs SOSU Hs uddannelser kan føre til.

Du kan blive ”Elev for en dag” på de uddannelser som vi tilbyder på SOSU H. Vi får på ”Brobygning til uddannelse” også besøg elever fra vores uddannelser, som fortæller om hvordan det er at uddanne sig til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent eller pædagogisk assistent.

SOSU Hs uddannelsesvejledere kommer også på besøg og giver info om optagelseskrav osv. på vores uddannelser.

Når du går på ”Brobygning til uddannelse” får du en uddannelsesmentor. I samarbejder om at fastholde dig i den uddannelsesplan, som du har lagt med jobcentret. Mentor kan være en støtte, hvis forløbet bliver udfordrende, hvis der er noget i dit privatliv som gør det svært at møde i skole, hvis samarbejdet med de andre unge på uddannelsen bliver svært, eller når du skal søge praktik eller ind på en uddannelse. Og mentor kan hjælpe dig med at se, hvad du faktisk er god til og hvad du allerede kan.

Det kan være svært at starte på en ny uddannelse, eller at holde fast i sin uddannelse, når der sker skift undervejs. Når du har gået på ”Brobygning til uddannelse” kan du efterfølgende blive tilbudt mentorstøtte, når du starter uddannelse og hvis jobcenter mener, at der er relevant for dig.

Brobygning til uddannelse er et tilbud til uddannelses- og aktivitetsparate unge i Københavns Kommune.

Du skal visiteres via jobcenteret og skal være ledig.

Konsulenten i jobcenteret skal beskrive formålet med, at du deltager i forløbet, om du har brug for at deltage i FVU-dansk og/eller -matematik og om der er særlige mål eller hensyn vi skal være opmærksomme på under dit forløb på SOSU H.

Det er muligt at starte på ”Brobygning til uddannelse” hver mandag.

Skolen følger dit fremmøde på skolen og skal rapportere til jobcenteret, hvis du udebliver fra undervisningen.

Derudover sendes løbende rapporteringer om dit forløb til jobcenteret og jobcenterkonsulenter afholder løbende samtaler med dig.

Syge- eller fraværsmelding skal ske til Kontaktcenteret i jobcentret på tlf. 8256 5682 fra kl. 8 og inden din mødetid.

Hør om mulighederne ved at kontakte Nina Binne, Mail: nbi@sosuh.dk, Tlf.: 2056 5319