SOSU H har fået ekstraordinært taxameter tilskud over fire år. Forventninger fra bestyrelse samt direktionens egne ambitioner på skolens vegne er, at vi tilstræber at udvikle og gennemføre aktiviteter, der skaber effekt inden for bevillingsperioden gennem øget rekruttering og gennemførsel, samt efterlader balancerede og bæredygtige løsninger til fremtidig brug, som ikke kræver ekstra finansiering.

 

Hvem er vi?

Centerchef for studiestøtte og uddannelsesvejledning, Julie Secher

Projektleder, Anita Arslan

EUD-rekrutteringskoordinator, Sara Carollina Czerny

Projektassistent, Lena Steenberg

Har du spørgsmål eller en god idé?

Du velkommen til at skrive til os, ved at udfylde kontaktformularen.

Aktuelle projekter

Formål

Formålet med pilotprojektet er

 1. At styrke rekrutteringen til SSA-uddannelsen i Helsingør
 2. At styrke sammenhæng mellem skole og praktik, ved at arbejde med aktiviteter og praktikvejledning, der kobler praktiske handlinger med viden og refleksion.
 3. At styrke SSA-elevernes faglige niveau og evne til at argumentere fagligt gennem tæt kobling af teori og praksis
 4. At styrke gennemførelsen.
 5. At støtte eleverne i deres læringsproces og styrke deres læringsudbytte i skole og praktik
 6. At skabe sammenhængende uddannelsesforløb med direkte sammenhæng mellem skole og praktik, hvor eleverne involveres og tager medansvar for egen uddannelse

Samarbejdspartnere

Projektet er udarbejdet i samarbejde med Helsingør Kommune

Indhold

Pilotprojektet vil overordnet indeholde aktiviteter, der understøtter kobling mellem praktik og skole, så eleven har lettere ved at skabe sammenhænge og koblinger mellem de to læringsarenaer. Aktiviteterne skal med udgangspunkt i praktisk undervisning støtte eleverne i udvikling af deres fagidentitet som SSA.

Følgende indsatser udvikles og iværksættes på holdet

 1. Simulationsundervisning på skolen og i praktikken, hvor både undervisere og praktikvejledere/ uddannelseskoordinator deltager. Her vil Videncenter for velfærdsteknologi indgår som aktiv sparringspartner.
 2. Undervisere deltager i fællesrefleksioner i praktikken, hvor der er fokus på faglig argumentation ift. de aktuelle borgere, som eleverne deltager i plejen af.
 3. Skolen ansætter en mentor til faglig og social støtte på skoleperioden og i praktikken.
 4. Trivselsmøde mellem undervisere, uddannelseskoordinatorer og ressourcepersoner mhp. at skabe faglig sammenhæng i uddannelsen og fastholdelse elever i uddannelse
 5. Fagligt overgangsrum hvor Dialogværktøjet er et redskab. (samarbejde mellem elever, undervisere og praktikvejledere – virtuelt)
 6. Fælles kompetence udvikling for praktikvejledere og undervisere, så de systematisk kan arbejde med at styrke elevernes læring og engagement i praktikken og skolen og derved medvirke til at skabe sammenhænge mellem skole og praktikforløb.

Ved spørgsmål til projekterne, er du velkommen til at kontakte projektleder Anita Arslan på aar@sosuh.dk

Formål

Gennem kompetenceudvikling hos DANNER sigtes det mod at give ansatte på SOSU H kompetencer og redskaber

inden for følgende:

 • Have grundlæggende viden om partnervold og vold i familien
 • Kunne identificere tegn, der kan betyde, at nogen er udsat for vold derhjemme
 • Kunne foretage indledende samtaler om partnervold med den udsatte
 • Kunne passe på sig selv i mødet med den andens traume

Kurset henvender sig til alle medarbejdere, der potentielt kommer i kontakt med vold gennem deres arbejde, men ikke har det som sit primære fokus.

Samarbejdspartnere

SOSU H udvikler og afholder de tre kursusdage i samarbejde med DANNER

Indhold

Der er planlagt med tre kursusdage fordelt således:

Dag 1 giver en introduktion til partnervold, herunder hvordan volden typisk udvikler sig, hvorfor det er svært at bryde med volden, samt hvilke konsekvenser den har. Derudover gennemgås typiske tegn på, at en person er udsat for vold derhjemme.

Dag 2 ser på, hvordan voldsudsatte oplever mødet med systemet, herunder hvad der er hjælpsomt, og giver konkrete metoder til at deltagerne, som fagperson, kan tale med den voldsudsatte og hjælpe videre til altafgørende skridt mod et liv uden vold.

Dag 3 handler om, hvordan man bedst muligt kan beskytte sig selv mod omsorgstræthed og udbrændthed, når man møder mennesker med traumer i sit daglige arbejde.

 

Ved spørgsmål til projekterne, er du velkommen til at kontakte projektleder Anita Arslan på aar@sosuh.dk

Formål

Formålet med pilotprojektet er

 1. At kvalificere unge i Københavns Kommune til at søge fritidsjob i primærsektoren i København.
 2. At udvikle et læringsforløb der kan gentages i andre kommuner.
 3. At målgruppen gennem forløbet opnår personlige kompetencer såsom selvstændighed, motivation og ansvarlighed, der øger deres mulighed for at fastholde et fritidsjob, ligesom disse kompetencer kan bruges i andre sammenhænge såsom uddannelse.
 4. At give elever, der rekrutteres internt på SoSu H mulighed for at arbejde i praksis inden start på et eventuelt hovedforløb.

At elever der rekrutteres eksternt, får et indblik i Social- og sundhedsuddannelserne og på sigt, gennem et fritidsjob bliver motiveret for at tage en uddannelses inden for Social- og sundhedsområdet.

Samarbejdspartnere

Projektet er indgået i samarbejde med København Kommunes ungdomsskole, samt med deltagelse på kursusdagene af Videnscenter for velfærdsteknologi

Indhold

Der udvikles et undervisningsforløb af en underviser fra SOSU H i samarbejde med ”Videncenter for velfærdsteknologi”. Undervisningen finder sted på SOSU H, Skelbækgade 1 i weekender fra kl.9 – 16 og vil gennem teoretisk undervisning og simulation, give deltageren færdigheder inden for nedenstående temaer:

 • Hygiejniske principper
 • Kommunikation
 • Meningsfuld aktivitet
 • Det pædagogiske måltid

Kurset afsluttes med diplom overrækkelse. Forældrene inviteres med til overrækkelsen og får endvidere en rundvisning på skolen og mulighed for at tale med en uddannelsesvejleder og JKU.

 

Ved spørgsmål til projekterne, er du velkommen til at kontakte projektleder Anita Arslan på aar@sosuh.dk

Formål

Projektet er tiltænkt en undersøgende rolle i, hvad eleverne oplever i den første skoleperiode og overgangen til første praktik, og hvilke udfordringer de oplever, som kan påvirke elevernes skolegang herefter og evt. føre til frafald. Dette gøres ved brug af gentagende spørgeskemaer til alle elever på SSH og SSA-uddannelsen på tværs af skolens afdelinger, og på denne måde få kortlagt eventuelle faglige og personlige udfordringer i praktikperioden. Vi vil ligeledes forsøge at få eleven guidet videre i processen, hvis udefrakommende hjælp eller interne forløb på skolen (Fx Røde Kors lektiehjælp eller skolepsykolog), kan hjælpe dem med at fastholde skolegangen. Dette er dog kun, hvis eleven lader os kontakte dem for yderligere uddybning af spørgeskemaer.

Selve processen er startet i Hillerød i november 2021 med fokusgruppeinterviews og bagefter individuelle telefonsamtaler med den enkelte elev. Herefter er processen blevet tilrettet til en kvantitativ metode og blevet overført til SOSU H’s andre adresser med både SSA og SSH-forløb i starten af 2022.

Samarbejdspartnere

Projektet bliver afholdt internt på SOSU H

Indhold

Vi ønsker at gøre brug af ét fokusgruppeinterview med tre x fire studerende ad gangen i den enkelte gruppe. Selve fokusgruppeinterviewet skal foregå umiddelbart før de starter i første praktik på hovedforløbet.

Herefter ønsker vi at temperaturmåle elevernes trivsel, både socialt, fagligt og personligt via spørgeskemaer, som bliver fremsendt til eleverne via sms en gang om måneden. Hvis eleven ønsker det, er det muligt for os at ringe eleven op for yderligere uddybning og med mulighed for at hjælpe eleven videre, hvis der er brug for dette.

I projektgruppen bestræber vi os på, at den enkelte fokusgruppe/elev har den samme person fra projektgruppen tilknyttet gennem hele forløbet, for at tilsikre tillid og stabilitet i gruppen.

 

Ved spørgsmål til projekterne, er du velkommen til at kontakte projektleder Anita Arslan på aar@sosuh.dk