Strategi og pædagogik

Det grundlag, vi arbejder ud fra

Strategi, pædagogik og projekter

SOSU H har stærke visioner, der understøttes af vores grundfortælling, en handlingsorienteret bæredygtighedsstrategi og et anerkendende pædagogisk grundlag.

Det er det grundlag vi arbejder ud fra, og vi omsætter det bl.a. til spændende projekter. Vi arbejder konstant med at øge kvaliteten i hverdagen for elever, kursister og ansatte på skolen. Derfor er vi ofte med i udviklingsprojekter.

De projekter, vi prioriterer, har altid et tydeligt afsæt i skolens overordnede strategi og tager sit udgangspunkt i de behov for udvikling, der opleves i organisationen. 

Plads til at lære og være. Plads til at skabe og styrke fremtidens velfærd

SOSU H grundfortælling

Plads til at lære og være.
Plads til at skabe og styrke fremtidens velfærd. 

På SOSU H uddanner vi dygtige fagprofessionelle, der er kompetente og parate til at gøre en livsvigtig forskel for børn, unge, voksne og ældre med behov for hjælp, støtte og omsorg af høj faglig kvalitet.

Vi bygger broer mellem mennesker. Mellem teori og praksis. Mellem uddannelse og job. Mellem dannelse og uddannelse. Sådan sikrer vi, at vores elever møder mennesker med både viden, færdigheder og empati.

Hos os er der rum til forskellighed. Vi er dygtige til at imødekomme og uddanne elever og kursister med vidt forskellige aldre, kulturer og sociale baggrunde.

I vores fællesskab er der plads til at være, lære, skabe og styrke fremtidens velfærd.

Vi har fokus på resurser og potentiale

De unge og voksne, der uddanner og efteruddanner sig på SOSU H, har truffet et valg om at ville arbejde med mennesker og gøre en forskel hver dag

Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

I mødet med eleven og kursisten har vi fokus på resurser og potentiale. De unge og voksne, der uddanner og efteruddanner sig på SOSU H, har truffet et valg om at ville arbejde med mennesker og gøre en forskel hver dag. 

Vi bygger broer mellem mennesker og fag.

  • Mellem uddannelse og job: Det er faglig dannelse, når vi arbejder med fagidentitet og faglig  stolthed.

  • Mellem skole og praktik: Det er læringsmæssig dannelse, når vi arbejder med mestring og motivation.
  • Mellem den enkelte og fællesskabet: Det er demokratisk dannelse, når vi arbejder med aktiv deltagelse i fællesskaber på skolen, på arbejdspladsen, i samfundet og i verden.

Sådan sikrer vi, at vores elever møder arbejdsmarkedet som vidende og empatiske fagprofessionelle.

Præstation og mestring

På SOSU H balancerer vi mellem præstation og mestring. I vores pædagogiske tilgang har vi to perspektiver: et præstationsperspektiv  og et mestringsperspektiv. 

Præstation handler om, at eleverne/kursisterne igennem uddannelsen viser, hvad de kan. Mestring handler om, at eleverne/kursisterne  uddanner sig sammen i et trygt og fagligt miljø, hvor de kan være, lære og blive til som fagprofessionelle mennesker.

Eleverne og kursisterne skal blive så dygtige, som de kan. Vi er ambitiøse på deres og uddannelsernes vegne og skaber læringsfællesskaber, der både understøtter fagligheden, det sociale tilhørsforhold og elevens/kursistens læring.

Det handler om at styrke fællesskaber, der understøtter et fagligt fokus med gode lærings- og studiemiljøer. En balance mellem mestring og præstation skaber dygtige, nysgerrige og løsningsorienterede elever/kursister

Motivation

På SOSU H samarbejder vi med elever og kursister om at finde ind til det, som de er motiveret for og orienteret imod. 

I nogle sammenhænge vil motivationen være drevet af nysgerrighed og lysten til at vide mere samt muligheden for at demonstrere opnåede kompetencer. 

I andre situationer vil eleverne/kursisterne blive motiveret af at mestre en opgave, få feedback og opleve progression.

Motivation øges for nogle, når de oplever et tilhørsforhold i et fællesskab og et læringsmiljø med meningsfulde professionelle relationer. For andre er det mere vigtigt med plads til eksperimenter, kreativitet og medskabelse.

Den varierede og praksisnære undervisning på SOSU H understøtter, at eleverne/kursisterne oplever motivation på flere måder i løbet af et uddannelsesforløb.

Jeppe Rosengård Poulsen
Direktør, SOSU H

Baggrundsnotat FPDG

Du kan læse baggrundsnotatet om det empiriske og teoretiske afsæt for vores fælles pædagogiske og didaktiske grundlag her

Vision

På SOSU H er eleven og kursisten i centrum. Vi er ambitiøse på uddannelserne og fagets vegne og tilbyder elever og kursister de bedste betingelser for at udfolde deres potentiale, så de er attraktiv arbejdskraft indenfor velfærdsområdet samt motiveret for gode job,- karriere- og videreuddannelsesmuligheder. Vi involverer elever, medarbejdere og interessenter i drift og udvikling af SOSU H.

Projekter

Vi sætter løbende nye projekter i gang, og arbejder samtidig med at implementere alle de projekter, vi har i gang eller afsluttet.

Finanslovens ekstraordinære taxameter tilskud over fire år anvendes på SOSU H med udgangspunkt i FinansLovs-enheden (FL-enheden), hvor størstedelen af udviklingsprojekter samles i perioden. 

Projekter

FL-enheden

Forventninger fra bestyrelse samt direktionens ambitioner på skolens vegne er, at FL-enheden tilstræber at udvikle og gennemføre aktiviteter, der skaber effekt inden for bevillingsperioden gennem øget rekruttering og gennemførsel, samt efterlader balancerede og bæredygtige løsninger til fremtidig brug, som ikke kræver ekstra finansiering. 

Hvem er vi?

Chef for organisatorisk udvikling og kommunikation, Helle Sloth

Projektleder, Anita Arslan

EUD-rekrutteringskoordinator, Sara Carollina Czerny

 

Har du spørgsmål eller en god idé? Skriv til fl-enheden@sosuh.dk

Projekter under FL-enheden

Indsats

Formål

Hvor

Samarbejds-partner

Kontaktperson

Styrkede overgange på EUX

Styrkede overgange fra GF 1 til GF 2 samt styrket fællesskab på GF2 efter sammenlægning.

Brøndby

 

Projektleder Anita Arslan aar@sosuh.dk

Preboarding

Tryg onboarding til vores uddannelser ved digital preboarding før uddannelsesstart.

Alle adresser

Companyoung

Projektleder Anita Arslan aar@sosuh.dk

Eventkoordinator

Styrket fællesskab og fagstolthed.

 

Alle adresser

 

Eventkoordinator Rasmus Lillelund Poulsen rlp@sosuh.dk

Kompetenceudvikling i flersprogspædagogik

Styrkelse af undervisernes kompetencer indenfor flersprogspædagogik

Alle adresser

KP

Projektleder Anita Arslan aar@sosuh.dk

Det mangfoldige klasserum

Styrkelse af undervisernes handlekompetencer i det mangfoldige klasserum

Alle adresser

Mellemfolkeligt Samvirke

Projektleder Anita Arslan aar@sosuh.dk

Indstillingsudvalg

Indstillingsudvalget er med til at sikre kvaliteten i eksisterende og nye projekter der styrker rekruttering, fastholdelse og gennemførelse til vores uddannelser. 

Alle adresser

 

Projektleder Anita Arslan aar@sosuh.dk

DANNER

Grundlæggende viden om vold i hjemmet og redskaber til at hjælpe eleverne videre i systemet

Sct. Petri

DANNER

Projektleder Anita Arslan aar@sosuh.dk

Sammenhængende uddannelsesforløb og styrket faglighed på SSA-uddannelsen i Helsingør

At styrke sammenhængen og samarbejdet mellem skole og oplæring

Helsingør

Helsingør kommune

Projektleder Anita Arslan aar@sosuh.dk

DIGIDU

Fokus på digital dannelse på hovedforløbene

Skelbækgade

 

Projektleder Anita Arslan aar@sosuh.dk

Kittelprojekt

Styrkelse af elevernes fagidentitet

Sct. Petri

 

Projektleder Anita Arslan aar@sosuh.dk

Faglige netværk

Styrkelse af fagfællesskaber på SOSU H ved undervisning fra eksterne aktører på tema eftermiddage

Alle adresser

 

Projektleder Anita Arslan aar@sosuh.dk

Lektie cafe

Faglig støtte udenfor skoletid. Formålet er øget gennemførelse ved tidlig faglig indsats

Sct. Petri

 

Projektleder Anita Arslan aar@sosuh.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuelle projekter

MIGSOSU: Fra Migrant til SOSU-Aspirant

Et forskningssamarbejde mellem antropologer og software-udviklere skal bidrage til tiltrækning og fastholdelse af migranter i SOSU-faget, fordi netop denne målgruppe kan imødekomme det stigende arbejdskraftbehov særligt i ældreplejen. Projektet er et samarbejde mellem Moesgårds Antropologiske Analyseenhed (MANTRA), Afdeling for Antropologi på Aarhus Universitet og Alexandra Instituttet.

Læs mere om projektet her: https://cas.au.dk/migsosu/

Bæredygtighed og verdensmål

Projektet har en tæt sammenhæng til skolens pædagogiske grundlag, hvor dannelse er et centralt omdrejningspunkt. Dermed har vi blandt andet fokus på hvordan man som enkeltperson er forbundet med sin omverden og det ansvar man som uddannet og dannet fagperson og menneske har for at bidrage positivt til samfundet.

Det er et projekt vi er involveret i sammen med bl.a. SOSU Randers og Forlaget Gyldendal. Derudover er der et tæt samarbejde med Videnscenter for Velfærdsteknologi Øst som også bidrager med materialer og viden til projektet.

Via vores deltagelse bidrager vi med fagligt relevante undervisningsmaterialer omkring bæredygtighed og verdensmål inden for både SOSU uddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse.

Vil du vide mere? Kontakt Helle: hol@sosuh.dk

Fra GF2 til uddannelsesaftale

Et projekt der har fokus på at skabe de bedste vilkår for vores elever ift. at krydse overgangen fra GF2 til hovedforløbet med en uddannelsesaftale i hånden.

Projektet er understøttet af Styrelsen for Uddannelses og Kvalitet og vi samarbejder med SOSU uddannelserne på Diakonissestiftelsen omkring projektet.

Vil du vide mere? Kontakt Kira: kwc@sosuh.dk

Karakterdannelse

Et projekt der har fokus på hvordan man i sit uddannelsesforløb både uddannes og dannes som reflekteret og dygtig fagperson. Projektet har en tæt sammenhæng til skolens pædagogiske grundlag, hvor netop dannelse er et centralt omdrejningspunkt.

Projektet er understøttet af Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet som vi er involveret i sammen en hel række andre uddannelsesinstitutioner

Se mere her: karakterdannelse på emu.dk

Vil du vide mere? Kontakt Sanne: sgo@sosuh.dk

Partnerskab om sammenhængende Uddannelse (PSU)

PSU er et partnerskab hvor hovedstadsregionens kommuner, Region Hovedstaden, Københavns Professionshøjskole og SOSU H samarbejder om at styrke kvaliteten af de velfærdsuddannelser, som vi har et fælles ansvar for. I PSU er der fokus på at afdække og arbejde mod fælles mål, ved blandt andet at udvikle en sund og konstruktiv evalueringskultur.

Se mere her: Partnerskab om sammenhængende uddannelser (PSU)

Vil du vide mere? Kontakt Pernille: pbe@sosuh.dk

International mobilitet

SOSU H har løbende internationale mobilitetsprojekter. Hovedforløbselever har mulighed for et praktikophold i udlandet som et led i deres samlede uddannelse. Ansatte har mulighed for et kortere ophold i udlandet som led i kompetenceudvikling. Disse projekter er finansieret via EU’s ERASMUS fond.

Læs mere om internationalisering her

Udvalgte tidligere projekter

“At blive på sporet”

Nye perspektiver og bæredygtige løsninger på uddannelsesfrafald for unge voksne. Vi opnår indsigt i de beslutningsprocesser, der fører til frafald blandt unge voksne. At blive på sporet er et samarbejdsprojekt med DPU og løber fra 2017 – 2019

Bedømmelseskriterier og –kultur i samarbejde med Undervisningsministeriet og Rambøll

SOSU H har både været laboratorieskole og afprøvningsskole

Fokus er på udvikling af en tydelig struktur til feedback baseret på tegn på læring

FUEL-projektet i Frederikssund i samarbejde med TEC, ESNord og KNord

FUEL er en række indsatser, der udvikles og afprøves med udgangspunkt i det ny-etablerede Campus Frederikssund

SOSU H’s fokus er blandt andet på udvikling af forløb til elever med særlige talenter

Hands and Brains i samarbejde med de øvrige aktører i Copenhagen Skills

I dette projekt udvikler vi et særligt forløb til elever i 9. klasse

Kompetenceudvikling ”Den Faciliterende Underviser” i samarbejde med UC Lillebælt og Go´ Proces

Vi har udviklet et helt særligt forløb på 10 ECTS point som pædagogisk løft af undervisernes kompetencer til at navigere i SOSU H’s læringsmiljø

Kulturforandring via Strategisk Kompetenceudvikling (KUSK) i samarbejde med Metropol

KUSK er et projekt og et initiativ som, gennem erfaringer, kan bruges til at lære af i forbindelse udvikling, implementering og forankring af strategiske indsatser

Projektet er udviklet på initiativ af Danske Erhvervsskoler, Danske SOSU-skoler, Uddannelsesforbundet, Handelsskolernes Lærerforening og Danmarks Lærerforening (SOSU)

SOSU H’s fokus har dels været arbejdet med etablering af Kompetencerådet på skolen, samt implementering af entreprenørskab i læringsaktiviteterne (på baggrund af undervisernes kompetenceudvikling)

Quali4all – internationalt udviklingsprojekt med fokus på pædagogisk udvikling

Projektet arbejder med fem forskellige pædagogiske metoder, der testes, evalueres og kvalitetsforbedres

Det involverer elever, undervisere og ansatte på fem erhvervsskoler i Danmark, Holland, Portugal og Tyrkiet

Emnerne er elevers motivation i mødet med undervisning og undervisere, fælles forberedelse, evaluering af elevens egen indsats (selvevaluering), underviserne og undervisning samt omsætning af indsamlede kvalitetsdata til bedre undervisning.