Det skal du have styr på

Regler og info

Om fravær, studie- og ordensregler, it- og persondatapolitik samt klagevejledning

Et godt sted at være og lære

Alle skal bidrage til, at SOSU H er et rart sted med godt miljø og gode relationer. På SOSU H har vi nogle aftaler og regler, så skolen kan fungere med den mangfoldighed af mennesker, vi er. Som elev skal du naturligvis bidrage til, at skolen er et rart sted at være.

Du skal tage medansvar for – og medvirke til, at der på SOSU H er trivsel, gode relationer, arbejdsglæde og et godt miljø. På SOSU H har vi et grundprincip om, at vi behandler hinanden ordentligt og med gensidig respekt. 

Studie- og ordensregler

Få styr på de gældende regler og sanktioner. 

Som elev på SOSU H er du forpligtet til at holde dig orienteret om alle forhold i forbindelse med din uddannelse. Det gør du ved at tjekke din mail og ITSL dagligt, holde øje med info-skærme og orientere dig på sosuh.dk. Husk at vi også sender post via Digital Post, som du skal tjekke.

Du kan altså ikke fraskrive dig dit ansvar for at leve op til studie- og ordensregler eller reagere på tilsendte breve, med den begrundelse, at du ikke har læst mails, set beskeder på ITSL eller kigget på sosuh.dk

Studie- og ordensregler

Alkohol og rusmidler

Du må ikke besidde eller indtage nogen former for alkohol, narkotika eller andre rusmidler på SOSU H’s område. Du må heller ikke møde i skole i påvirket tilstand. Skolen har mulighed for at anmode en elev om at medvirke til en frivillig test, hvis der er mistanke om, at eleven er påvirket.


Ved særlige festlige lejligheder og lign. arrangementer kan den lokale leder give dispensation til, at der bliver indtaget alkohol.

Adfærd

Alle skal bidrage til, at SOSU H er et rart sted med godt miljø og gode relationer. På SOSU H har vi nogle aftaler og regler, så skolen kan fungere med den mangfoldighed af mennesker, vi er.

Som elev skal du naturligvis bidrage til, at skolen er et rart sted at være.
Du skal tage medansvar for- og medvirke til, at der på SOSU H er trivsel, gode relationer, arbejdsglæde og et godt miljø. På SOSU H har vi et grundprincip om, at vi behandler hinanden ordentligt og med gensidig respekt. 

Hvis du som elev eller kursist oplever noget, du finder grænseoverskridende eller uacceptabelt ift. dine personlige grænser, kan du altid henvende dig til uddannelseslederen.

Du kan også skrive til skolens mail: sosuh@sosuh.dk

Du kan finde info om SOSU H’s whistleblower ordning her – og på itslearning.

Alle henvendelser bliver taget alvorligt og bliver med det samme undersøgt grundigt og respektfuldt. Ledelsen vil følge op med de nødvendige handlinger og forholdsregler.

Aktiviteter udenfor SOSU H

Ordensreglerne gælder også uden for SOSU H’s afdelinger, når en læringsaktivitet har tilknytning til skolen. Det vil sige, at du skal være en god repræsentant for SOSU H og efterlade et godt indtryk i det offentlige rum.

Digital adfærd ved mundtlige og skriftlige prøver

En opgave / prøve skal være din egen og din selvstændige besvarelse.

AI*-baserede værktøjer som fx Chat-GPT er derfor ikke tilladt ved prøverne i din uddannelse på SOSU H.

I din prøveforberedelse må du ikke kommunikere med eller få hjælp fra andre via chat, mail, SMS. Det er at betragte som snyd.
I følge prøvebekendtgørelsen vil det have konsekvenser for dit uddannelsesforløb.

Når du skal til mundtlig og/eller skriftlig prøve, vil du derfor i forberedelsestiden kunne opleve tilsyn fra den tilstedeværende eksamensvagt.

Hvis du bruger ikke-tilladte hjælpemidler, som fx AI-baseret værktøjer, så er der ikke længere tale om din egen og selvstændige besvarelse.

AI*- Artificial Intelligence / kunstig intelligens

Fravær og studieaktivitet

Det er vigtigt for SOSU H, at du er til stede og studieaktiv, og der er mødepligt til alle læringsaktiviteter.

Studieaktivitet er både fysisk tilstedeværelse og aktiv deltagelse i læringsaktiviteterne.

Det er naturligvis i din egen interesse at deltage aktivt i de aktiviteter, der er planlagt, så det forventer vi, at du gør. Både for din egen skyld, og fordi mange aktiviteter foregår i tæt samarbejde med de andre elever på holdet. I er afhængige af hinanden.

Til undervisningen skal du som elev være studieaktiv. Du er studieaktiv, når du deltager i undervisningen, er i faglig dialog med underviserne samt aktiv deltagende i gruppearbejde. Du er studieaktiv, når du laver de opgaver, du får af underviserne samt spørger underviserne, når du har brug for støtte og vejledning til dine opgaver. Dine undervisere vil være imødekommende, uddanne og vejlede dig. På den måde kan vi sammen skabe et trygt og fagligt fællesskab med plads til at være og lære.

Manglende studieaktivitet er en overtrædelse af skolens studie- og ordensregler. Det er derfor meget vigtigt at huske at sygemelde dig, når du er syg.

Hvis SOSU H vurderer at dit fravær har et omfang, der er problematisk for dit forsatte uddannelsesforløb, så vil du blive kontaktet.

SOSU H har løbende fokus på elevernes fravær. Du vil modtage en SMS, hvis dit fravær overstiger 10% eller et brev med om samtale via Digital Post, hvis dit fravær stiger yderligere.

Fremmøde og studieaktivitet GF 2 Online

Fremmøde bliver dokumenteret ved, at du synliggør dit fremmøde hver dag ved at gå på ItsLearning for at læse Breaking News i perioden kl. 07.00 – 16.30.

Studieaktivitet er sidestillet med, at du afleverer de stillede opgaver i temaerne, deltager i vejledning og fremlæggelser, samt møder frem i forbindelse med indkald.

Hvilke regler gælder ved sygemelding, når man går på GF2 Online?

Du skal melde dig syg på Studie+.
Det gør du enten via app’en på din telefon, eller på studieplus.dk. Du kan registrere egen sygdom, eller barns 1. og 2. sygedag. Du skal melde dig syg, inden kl. 11.

Du skal huske at sygemelde dig hver dag. Studie+ raskmelder dig altid til næste dag.

IT-politik

Du skal følge den til enhver tid gældende IT-politik på SOSU H.

Læringsaktiviteter

På SOSU H har vi en forventning om, at du som elev eller kursist møder interesseret og velforberedt til undervisning, aktiviteter og forløb. Som elev er du forpligtet til at deltage i de læringsaktiviteter, der er på SOSU H.

Mobiltelefoner og digital adfærd

Din telefon skal være slukket eller på lydløs i timerne – medmindre du skal bruge telefonen i forbindelse med læringsaktiviteterne.

Du må ikke tage billeder eller optage lyd eller film af dine undervisere og elevkammerater i undervisningen på SOSU H, med mindre du har deres tydelige samtykke. Det gælder både, når undervisningen er virtuel og ved fysisk fremmøde. Denne regel har vi, fordi vi omgår hinanden med respekt og passer på hinanden. Du må heller ikke dele billeder eller optagelser af dine undervisere og elevkammerater uden deres samtykke, da der er tale om persondata, og det derfor er imod reglerne i GDPR-lovgivningen.

Du skal følge den til enhver tid gældende IT-politik på SOSU H. Det vil blandt andet sige, at internettet ikke må bruges til at downloade programmer, information eller kommunikation, som er strafbart ifølge dansk lovgivning.

Såfremt din mobile/digitale adfærd i og udenfor skoletiden påvirker undervisningsmiljøet, kan din underviser tilbageholde din mobiltelefon/tablet eller lign. efter ophør af undervisningstiden og et døgn frem. Indvilliger du ikke i at aflevere din mobiltelefon/tablet eller lign., kan det få betydning for dit uddannelsesforløb.

Mobning, vold og trusler - Antimobbestrategi

Mobning, truende og respektløs adfærd, vold eller trusler om vold accepteres ikke. Hverken i skrift eller tale, ansigt til ansigt eller digitalt. Dette gælder overfor elever, ansatte såvel som SOSU H’s samarbejdspartnere.

Du kan læse skolens antimobbestrategi her

Mødepligt og tilstedeværelse

Der er mødepligt til alle læringsaktiviteter. Du skal møde velforberedt og deltage aktivt i den planlagte undervisning. Underviseren registrerer din tilstedeværelse ved undervisningens begyndelse. I de tilfælde, hvor du arbejder udenfor SOSU H, er du medansvarlig for at blive registreret. Læs mere under Fremmøde, fravær og syg. 

Opgaveaflevering og plagiat

Individuelle opgaver og gruppeopgaver skal afleveres indenfor fastsatte tidsfrister. Manglende aflevering kan have indflydelse på din standpunktsbedømmelse, karakter og indstilling til prøve.
Det er ikke tilladt at kopiere/plagiere dele af eller hele tekster, f.eks. fra andres opgaver, bøger eller internettet. Plagiat kan have konsekvenser for dit videre uddannelsesforløb.

Se retningslinjer for plagiat

Oprydning

SOSU H har flotte bygninger og gode læringsrum med blandt andet velfærdsteknologisk udstyr. Det har vi alle sammen et ansvar for at passe godt på. Det betyder, at alle rydder op efter sig og efterlader lokaler og områder i pæn og ordentlig stand.

Påklædning

Din påklædning skal understøtte et respektfuldt samarbejde. Hvis din påklædning betyder, at du er svær at identificere eller overskrider skolens opfattelse af almindelig anstændighed, forbeholder skolen sig ret til at bede dig om at ændre påklædning.

Røg- og nikotinfri skoletid

SOSU H har røg- og nikotinfri skoletid fra kl. 7.00 – 17.00 og ved evt. aftenundervisning eller aftenarrangementer. Det er ikke tilladt at ryge, dampe eller snuse i skoletiden, hverken på skolens område eller uden for skolens område. Det gælder også, når du er på tur.

Det gælder alle former for tobak og tobakslignende produkter. Det er tilladt at benytte nikotintyggegummi eller -plaster, hvis dette gør det muligt for dig at overholde den røgfri skoletid.

Røg- og nikotinfri skoletid gælder alle elever, kursister, medarbejdere samt gæster, leverandører m.fl. der færdes på SOSU H.

Vil du gerne stoppe? Se xhale.dk eller stoplinien.dk eller tjek tilbuddene i din kommune.

Tyveri

SOSU H er ikke erstatningspligtig ved tyveri – pas på dine ting.

Uvedkommende personer

Personer, som SOSU H’s ansatte vurderer, ikke har noget gyldigt ærinde på skolen, vil blive bedt om at forlade skolens område.

Sanktioner ved overtrædelse af studie- og ordensregler

Da vi på SOSU H værner om de gode relationer og det gode miljø, kan det få konsekvenser, hvis du som elev ikke lever op til studie – og ordensreglerne. Det er skolen, der vurderer, om reglerne er overtrådt.

Skolen kan alt efter situationens alvor og overtrædelsens karakter iværksætte følgende sanktioner:

 • Indkaldelse til samtale og mundtlig advarsel
 • Skriftlig advarsel
 • Midlertidig hjemsendelse
 • Udelukkelse fra fortsat undervisning
 • Fornyet skoleophold
 • Overflytning til anden skole
 • Politianmeldelse i særligt alvorlige tilfælde

Der er notatpligt og er du under 18 år, vil dine forældre blive informeret. Er du i et ansættelsesforhold, foregår sanktionerne i samarbejde med ansættende myndighed.

Der foretages partshøring jf. gældende regler.

Som elev, har man jf. Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, ret til at klage over skolens afgørelser.

Plastiktorso på et bord.

Praktisk info

Daglig mødetid er kl. 8.30 på alle SOSU H's afdelinger.

Se her, hvordan du melder dig syg.

Sådan melder du dig syg

Elevens ansvar

Elever skal selv registrere egen sygdom og barns 1. og 2. sygedag.

Når du er syg, skal du melde dig syg på Studie+. Det gør du enten via app’en på din telefon, eller på studieplus.dk. Du skal melde dig syg, før undervisningen starter - se vejledning her. Du kan også henvende dig til den lokale it-support for at få hjælp.

Du skal huske at sygemelde dig hver dag. Studie+ raskmelder dig altid til næste dag.

Hvis du står med ”U”(udeblevet) i Studie+, skal du kunne forklare årsagen til dette. Når du er ansat, vil din ansættende myndighed spørge efter begrundelse for dine udeblivelser.

Nogle ansatte elever skal være opmærksomme på, at I også skal melde jer syge til jeres ansættende myndighed, også når I er i skole.

Er eleven ansat, har det økonomisk interesse for arbejdsgiver, om eleven er tilstede eller registreret udeblevet.

 

SOSU H’s ansvar

Underviserne skal registrere eleverne som ’tilstede’, med ‘for sent’ eller ‘ikke tilstede’ i SOSU H’s systemer. Hvis eleven går hjem med årsagen ’syg’ eller ’barn syg’, skal eleven sygemeldes.

Særlige regler på hovedforløb

Ved sygdom i praktikperioden skal du meddele sygdom til dit praktiksted. Da du er ansat af dem, skal du følge praktikstedets regler om mødepligt, syge- og raskmelding.

Ved sygdom i skoleperioden skal du meddele sygdom til SOSU H- medmindre du er ansat i en kommune i Nordsjælland; så skal du også give din arbejdsgiver besked.

Der er fejl i min fraværsregistrering

Hvis du ved en fejl får fravær for lektioner/dage, hvor du har været i skole, skal du kontakte din underviser, for at få opklaret årsagen til fraværsregistreringen, og få rettet registreringen i Uddata+, hvis der er tale om en fejl.

IT- og persondatapolitik

Politikken er gældende for alle elever og deltagere på SOSU H. 

Ved uddannelsesstart får du tilsendt SOSU H login, som du skal bruge til internet, Office og print m.m.

På SOSU H bruger vi MitID til at logge på studierelevante systemer, herunder Itslearning og Studie+ m.m.

Backup

Du skal selv sørge for en backup (sikkerhedskopi) af dine dokumenter, hvis du låner en af skolens computere. IT-afdelingen kan til enhver tid formatere computerne og dermed slette alle dokumenter på den.

Brug af skolens IT-udstyr

IT-udstyr skal opbevares forsvarligt, og der må ikke udøves hærværk eller vold mod det. Du kan logge på skolens udstyr med dit brugernavn og password. Her er blandt andet adgang til følgende services:
• Internet
• Print
• Software/programmer, som du skal bruge i din uddannelse,

Desuden gælder det, at intet software må installeres, medmindre der er givet tilladelse af den lokale it-support. Al software skal være lovlig.

Brug af personligt udstyr

Private computere må gerne på eget ansvar tilsluttes de åbne trådløse netværk, som ITCN tilbyder, såfremt man har et aktivt og opdateret antivirus- og antispywareprogram installeret. Udstyret må ikke tilsluttes med kabel til skolen netværk.

Netværkene er navngivet SOSUH og SOSUH-HISPEED. Du kan tilslutte dit eget udstyr til det trådløse netværk ved at logge på med med UniLogin. Her er der adgang til følgende services: Internet

Du er selv ansvarligt for backup og for enhver form for datatab og skade på dit personlige udstyr.

Brug af internet og netværk

Det er ikke tilladt, at: 

 • tilgå hjemmesider med indhold eller downloade indhold, der er ulovligt i henhold til dansk lovgivning. Herunder gælder også download af ophavsrettighedsbeskyttet indhold, som f.eks. musik og film.
 • at foretage portscanning.
 • at downloade og/eller opbevare pornografiske, ekstreme religiøse / politiske informationer, der kunne såre eller forulempe andre.
 • Logning

Netværket og vores systemer overvåges og logges med det formål, at kunne sikre en stabil og god service, samt kunne spore misbrug og ulovligheder. Relevante oplysninger udleveres til politiet eller tilsvarende myndigheder, hvis der foreligger en anmeldelse om det. Logning og overvågningen sker i overensstemmelse med persondataloven.

Samtykke til foto og video

Vi bruger oftest samtykkeerklæringer, når vi tager foto og video til brug på hjemmesiden, trykt materiale m.m.

Du kan læse en kopi af samtykket her

Konsekvenser

Såfremt du ikke overholder ovenstående regler for IT-anvendelse, kan du blive holdt erstatningsansvarlig (udgifter til hardwarereparation og gendannelse af software og filer) og i grove tilfælde kan det få ansættelsesretslige følger (gælder hovedforløbselever).

Elev sorterer piller til en uge.

Klagevejledning

Vi gør vores allerbedste for at din uddannelse forløber, som den skal. Hvis du oplever, at noget ikke er i orden, har du mulighed for at klage over bl.a. prøver og eksamen, forhold i oplæringen eller skolens afgørelse vedr. forskellige sager.

Sådan klager du

Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage, anbefaler vi dig at læse klagevejledningen igennem vedr. det, du overvejer at klage over, inden du udfylder og sender klageblanket.
Klagevejledning

Klageblanketter
Du skal udfylde én af disse to klageblanketter.
Obs. download blanketten inden du udfylder den.

Klageblanket over skolens afgørelse 

Klageblanket over prøve og eksamen 

OBS

 • Du kan klage, hvis du er elev på SOSU H.
  Hvis du er under 18 år, kan klagen også indgives af dine forældre eller din værge
 • Vær særlig opmærksom på klagefrister og krav til indberetning af din klage
 • Vi anbefaler, at du sender klagen til skolen som sikker mail for at beskytte dine data - find link her
  Alternativt kan du sende klagen til klage@sosuh.dk
 • Når vi har modtaget klagen, vil du få en kvittering for modtagelsen

Whistleblowerordning

Gennem den eksterne whistleblowerordning på SOSU H, kan man indberette oplysninger om ulovligheder og andre alvorlige forhold, som man har fået kendskab til gennem sit arbejde eller som elev. Du kan læse meget mere og foretage indberetninger på ordningens hjemmeside.