Det skal du have styr på

Regler og info

Om fravær, studie- og ordensregler, it- og persondatapolitik samt klagevejledning

Social- og sundhedshjælperelev sidder med en opgave
Elev smiler til kameraet.

Et godt sted at være og lære

Alle skal bidrage til, at SOSU H er et rart sted med godt miljø og gode relationer. På SOSU H har vi nogle aftaler og regler, så skolen kan fungere med den mangfoldighed af mennesker, vi er. Som elev skal du naturligvis bidrage til, at skolen er et rart sted at være.

Du skal tage medansvar for – og medvirke til, at der på SOSU H er trivsel, gode relationer, arbejdsglæde og et godt miljø. På SOSU H har vi et grundprincip om, at vi behandler hinanden ordentligt og med gensidig respekt. 

Voksenelever arbejder på en opgave.

Studie- og ordensregler

Få styr på de gældende regler og sanktioner, 

Studie- og ordensregler

Alkohol og rusmidler

Du må ikke besidde eller indtage nogen former for alkohol, narkotika eller andre rusmidler på SOSU H’s område. Du må heller ikke møde i skole i påvirket tilstand. Skolen har mulighed for at anmode en elev om at medvirke til en frivillig test, hvis der er mistanke om, at eleven er påvirket.


Ved særlige festlige lejligheder og lign. arrangementer kan den lokale leder give dispensation til, at der bliver indtaget alkohol.

Adfærd

Alle skal bidrage til, at SOSU H er et rart sted med godt miljø og gode relationer. På SOSU H har vi nogle aftaler og regler, så skolen kan fungere med den mangfoldighed af mennesker, vi er.

Som elev skal du naturligvis bidrage til, at skolen er et rart sted at være.
Du skal tage medansvar for- og medvirke til, at der på SOSU H er trivsel, gode relationer, arbejdsglæde og et godt miljø. På SOSU H har vi et grundprincip om, at vi behandler hinanden ordentligt og med gensidig respekt. 

Hvis du som elev eller kursist oplever noget, du finder grænseoverskridende eller uacceptabelt ift. dine personlige grænser, kan du altid henvende dig til uddannelseslederen.

Du kan også skrive til skolens mail: sosuh@sosuh.dk

Du kan finde info om SOSU H’s whistleblower ordning her – og på itslearning.

Alle henvendelser bliver taget alvorligt og bliver med det samme undersøgt grundigt og respektfuldt. Ledelsen vil følge op med de nødvendige handlinger og forholdsregler.

Aktiviteter udenfor SOSU H

Ordensreglerne gælder også uden for SOSU H’s afdelinger, når en læringsaktivitet har tilknytning til skolen. Det vil sige, at du skal være en god repræsentant for SOSU H og efterlade et godt indtryk i det offentlige rum.

Digital adfærd ved mundtlige og skriftlige prøver

En opgave / prøve skal være din egen og din selvstændige besvarelse.

AI*-baserede værktøjer som fx Chat-GPT er derfor ikke tilladt ved prøverne i din uddannelse på SOSU H.

I din prøveforberedelse må du ikke kommunikere med eller få hjælp fra andre via chat, mail, SMS. Det er at betragte som snyd.
I følge prøvebekendtgørelsen vil det have konsekvenser for dit uddannelsesforløb.

Når du skal til mundtlig og/eller skriftlig prøve, vil du derfor i forberedelsestiden kunne opleve tilsyn fra den tilstedeværende eksamensvagt.

Hvis du bruger ikke-tilladte hjælpemidler, som fx AI-baseret værktøjer, så er der ikke længere tale om din egen og selvstændige besvarelse.

AI*- Artificial Intelligence / kunstig intelligens

IT-politik

Du skal følge den til enhver tid gældende IT-politik på SOSU H.

Læringsaktiviteter

På SOSU H har vi en forventning om, at du som elev eller kursist møder interesseret og velforberedt til undervisning, aktiviteter og forløb. Som elev er du forpligtet til at deltage i de læringsaktiviteter, der er på SOSU H.

Mobiltelefoner og digital adfærd

Din telefon skal være slukket eller på lydløs i timerne – medmindre du skal bruge telefonen i forbindelse med læringsaktiviteterne.

Du må ikke tage billeder eller optage lyd eller film af dine undervisere og elevkammerater i undervisningen på SOSU H, med mindre du har deres tydelige samtykke. Det gælder både, når undervisningen er virtuel og ved fysisk fremmøde. Denne regel har vi, fordi vi omgår hinanden med respekt og passer på hinanden. Du må heller ikke dele billeder eller optagelser af dine undervisere og elevkammerater uden deres samtykke, da der er tale om persondata, og det derfor er imod reglerne i GDPR-lovgivningen.

Du skal følge den til enhver tid gældende IT-politik på SOSU H. Det vil blandt andet sige, at internettet ikke må bruges til at downloade programmer, information eller kommunikation, som er strafbart ifølge dansk lovgivning.

Såfremt din mobile/digitale adfærd i og udenfor skoletiden påvirker undervisningsmiljøet, kan din underviser tilbageholde din mobiltelefon/tablet eller lign. efter ophør af undervisningstiden og et døgn frem. Indvilliger du ikke i at aflevere din mobiltelefon/tablet eller lign., kan det få betydning for dit uddannelsesforløb.

Mobning, vold og trusler - Antimobbestrategi

Mobning, truende og respektløs adfærd, vold eller trusler om vold accepteres ikke. Hverken i skrift eller tale, ansigt til ansigt eller digitalt. Dette gælder overfor elever, ansatte såvel som SOSU H’s samarbejdspartnere.

Du kan læse skolens antimobbestrategi her

Mødepligt og tilstedeværelse

Der er mødepligt til alle læringsaktiviteter. Du skal møde velforberedt og deltage aktivt i den planlagte undervisning. Underviseren registrerer din tilstedeværelse ved undervisningens begyndelse. I de tilfælde, hvor du arbejder udenfor SOSU H, er du medansvarlig for at blive registreret. Læs mere under Fremmøde, fravær og syg. 

Opgaveaflevering og plagiat

Individuelle opgaver og gruppeopgaver skal afleveres indenfor fastsatte tidsfrister. Manglende aflevering kan have indflydelse på din standpunktsbedømmelse, karakter og indstilling til prøve.
Det er ikke tilladt at kopiere/plagiere dele af eller hele tekster, f.eks. fra andres opgaver, bøger eller internettet. Plagiat kan have konsekvenser for dit videre uddannelsesforløb.

Se retningslinjer for plagiat

Oprydning

SOSU H har flotte bygninger og gode læringsrum med blandt andet velfærdsteknologisk udstyr. Det har vi alle sammen et ansvar for at passe godt på. Det betyder, at alle rydder op efter sig og efterlader lokaler og områder i pæn og ordentlig stand.

Påklædning

Din påklædning skal understøtte et respektfuldt samarbejde. Hvis din påklædning betyder, at du er svær at identificere eller overskrider skolens opfattelse af almindelig anstændighed, forbeholder skolen sig ret til at bede dig om at ændre påklædning.

Røg- og nikotinfri skoletid

SOSU H har røg- og nikotinfri skoletid fra kl. 7.00 – 17.00 og ved evt. aftenundervisning eller aftenarrangementer. Det er ikke tilladt at ryge, dampe eller snuse i skoletiden, hverken på skolens område eller uden for skolens område. Det gælder også, når du er på tur.

Det gælder alle former for tobak og tobakslignende produkter. Det er tilladt at benytte nikotintyggegummi eller -plaster, hvis dette gør det muligt for dig at overholde den røgfri skoletid.

Røg- og nikotinfri skoletid gælder alle elever, kursister, medarbejdere samt gæster, leverandører m.fl. der færdes på SOSU H.

Vil du gerne stoppe? Se xhale.dk eller stoplinien.dk eller tjek tilbuddene i din kommune.

Tyveri

SOSU H er ikke erstatningspligtig ved tyveri – pas på dine ting.

Uvedkommende personer

Personer, som SOSU H’s ansatte vurderer, ikke har noget gyldigt ærinde på skolen, vil blive bedt om at forlade skolens område.

Sanktioner ved overtrædelse af studie- og ordensregler

Da vi på SOSU H værner om de gode relationer og det gode miljø, kan det få konsekvenser, hvis du som elev ikke lever op til studie – og ordensreglerne. Det er skolen, der vurderer, om reglerne er overtrådt.

Skolen kan alt efter situationens alvor og overtrædelsens karakter iværksætte følgende sanktioner:

 • Indkaldelse til samtale og mundtlig advarsel
 • Skriftlig advarsel
 • Midlertidig hjemsendelse
 • Udelukkelse fra fortsat undervisning
 • Fornyet skoleophold
 • Overflytning til anden skole
 • Politianmeldelse i særligt alvorlige tilfælde

Der er notatpligt og er du under 18 år, vil dine forældre blive informeret. Er du i et ansættelsesforhold, foregår sanktionerne i samarbejde med ansættende myndighed.

Der foretages partshøring jf. gældende regler.

Som elev, har man jf. Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, ret til at klage over skolens afgørelser.

Elev står med bøger foran en gruppe elever.

Fremmøde, fravær og syg

Der er mødepligt til alle læringsaktiviteter og du skal have styr på, hvordan du sygemelder dig. 

Fremmøde og fravær

Der er mødepligt til alle læringsaktiviteter. Det er naturligvis i din egen interesse at deltage aktivt i de aktiviteter, der er planlagt, så det forventer vi, at du gør. Både for din egen skyld, og fordi mange aktiviteter foregår i tæt samarbejde med de andre elever på holdet. I er afhængige af hinanden.

Til undervisningen skal du som elev være studieaktiv. Du er studieaktiv, når du deltager i undervisningen, er i faglig dialog med underviserne samt aktiv deltagende i gruppearbejde. Du er studieaktiv, når du laver de opgaver, du får af underviserne samt spørger underviserne, når du har brug for støtte og vejledning til dine opgaver. Dine undervisere vil være imødekommende, uddanne og vejlede dig. På den måde kan vi sammen skabe et trygt og fagligt fællesskab med plads til at være og lære.

Det er vigtigt for SOSU H, at du er til stede og studieaktiv. Hvis du er fraværende i et omfang, der er problematisk, vil der blive taget hånd om det med det samme.

Sådan melder du dig syg

Elevens ansvar

Elever skal selv registrere egen sygdom og barns 1. og 2. sygedag.

Når du er syg, skal du melde dig syg på Studie+. Det gør du enten via app’en på din telefon, eller på studieplus.dk. Du skal melde dig syg, før undervisningen starter - se vejledning her. Du kan også henvende dig til den lokale it-support for at få hjælp.

Du skal huske at sygemelde dig hver dag. Studie+ raskmelder dig altid til næste dag.

Hvis du står med ”U”(udeblevet) i Studie+, skal du kunne forklare årsagen til dette. Når du er ansat, vil din ansættende myndighed spørge efter begrundelse for dine udeblivelser.

Nogle ansatte elever skal være opmærksomme på, at I også skal melde jer syge til jeres ansættende myndighed, også når I er i skole.

Er eleven ansat, har det økonomisk interesse for arbejdsgiver, om eleven er tilstede eller registreret udeblevet.

 

SOSU H’s ansvar

Underviserne skal registrere eleverne som ’tilstede’, med ‘for sent’ eller ‘ikke tilstede’ i SOSU H’s systemer. Hvis eleven går hjem med årsagen ’syg’ eller ’barn syg’, skal eleven sygemeldes.

Mødetider på adresserne
 • Brøndby: kl. 8.30
 • Frederikssund kl. 8.05
 • Gladsaxe: kl. 8.30
 • Helsingør kl. 8.15
 • Herlev: kl. 8.30
 • Hillerød: Milnersvej + Munkeengen kl. 8.15
 • København: 1. sal kl. 8.45. 2. sal kl. 8.30. 3. sal kl. 8.15

Fra d. 20. februar 2023 er mødetid på alle adresser kl. 8.30

Særlige regler på hovedforløb

Ved sygdom i praktikperioden skal du meddele sygdom til dit praktiksted. Da du er ansat af dem, skal du følge praktikstedets regler om mødepligt, syge- og raskmelding.

Ved sygdom i skoleperioden skal du meddele sygdom til SOSU H- medmindre du er ansat i en kommune i Nordsjælland; så skal du også give din arbejdsgiver besked.

Regler for fremmøde og studieaktivitet på GF2 Online

Fremmøde bliver dokumenteret ved, at du synliggør dit fremmøde hver dag ved at gå på ItsLearning for at læse Breaking News i perioden kl. 07.00 – 16.30.

Studieaktivitet er sidestillet med, at du afleverer de stillede opgaver i temaerne, deltager i vejledning og fremlæggelser, samt møder frem i forbindelse med indkald.

 Hvilke regler gælder ved sygemelding, når man går på GF2 Online?

Du skal melde dig syg på Studie+.
Det gør du enten via app’en på din telefon, eller på studieplus.dk. Du kan registrere egen sygdom, eller barns 1. og 2. sygedag. Du skal melde dig syg, inden kl. 11.

Du skal huske at sygemelde dig hver dag. Studie+ raskmelder dig altid til næste dag.

Der er fejl i min fraværsregistrering

Hvis du ved en fejl får fravær for lektioner/dage, hvor du har været i skole, skal du kontakte din underviser, for at få opklaret årsagen til fraværsregistreringen, og få rettet registreringen i Uddata+, hvis der er tale om en fejl.

IT- og persondatapolitik

Politikken er gældende for alle elever og deltagere på SOSU H. 

Ved uddannelsesstart får du tilsendt SOSU H login, som du skal bruge til internet, Office og print m.m.

På SOSU H bruger vi MitID til at logge på studierelevante systemer, herunder Itslearning og Studie+ m.m.

Backup

Du skal selv sørge for en backup (sikkerhedskopi) af dine dokumenter, hvis du låner en af skolens computere. IT-afdelingen kan til enhver tid formatere computerne og dermed slette alle dokumenter på den.

Brug af skolens IT-udstyr

IT-udstyr skal opbevares forsvarligt, og der må ikke udøves hærværk eller vold mod det. Du kan logge på skolens udstyr med dit brugernavn og password. Her er blandt andet adgang til følgende services:
• Internet
• Print
• Software/programmer, som du skal bruge i din uddannelse,

Desuden gælder det, at intet software må installeres, medmindre der er givet tilladelse af den lokale it-support. Al software skal være lovlig.

Brug af personligt udstyr

Private computere må gerne på eget ansvar tilsluttes de åbne trådløse netværk, som ITCN tilbyder, såfremt man har et aktivt og opdateret antivirus- og antispywareprogram installeret. Udstyret må ikke tilsluttes med kabel til skolen netværk.

Netværkene er navngivet SOSUH og SOSUH-HISPEED. Du kan tilslutte dit eget udstyr til det trådløse netværk ved at logge på med med UniLogin. Her er der adgang til følgende services: Internet

Du er selv ansvarligt for backup og for enhver form for datatab og skade på dit personlige udstyr.

Brug af internet og netværk

Det er ikke tilladt, at: 

 • tilgå hjemmesider med indhold eller downloade indhold, der er ulovligt i henhold til dansk lovgivning. Herunder gælder også download af ophavsrettighedsbeskyttet indhold, som f.eks. musik og film.
 • at foretage portscanning.
 • at downloade og/eller opbevare pornografiske, ekstreme religiøse / politiske informationer, der kunne såre eller forulempe andre.
 • Logning

Netværket og vores systemer overvåges og logges med det formål, at kunne sikre en stabil og god service, samt kunne spore misbrug og ulovligheder. Relevante oplysninger udleveres til politiet eller tilsvarende myndigheder, hvis der foreligger en anmeldelse om det. Logning og overvågningen sker i overensstemmelse med persondataloven.

Persondatapolitik (oplysningspligten)

Du kan finde information om, hvordan SOSU H behandler dine data som elev og kursist her

Samtykke til foto og video

Vi bruger oftest samtykkeerklæringer, når vi tager foto og video til brug på hjemmesiden, trykt materiale m.m.

Du kan læse en kopi af samtykket her

Konsekvenser

Såfremt du ikke overholder ovenstående regler for IT-anvendelse, kan du blive holdt erstatningsansvarlig (udgifter til hardwarereparation og gendannelse af software og filer) og i grove tilfælde kan det få ansættelsesretslige følger (gælder hovedforløbselever).

Elev sorterer piller til en uge.

Klagevejledning

Vi gør vores allerbedste for at din uddannelse forløber, som den skal. Hvis du oplever, at noget ikke er i orden, har du mulighed for at klage over bl.a. prøver og eksamen, forhold i praktikken eller skolens afgørelse vedr. forskellige sager.

Sådan klager du

Hvis du ønsker at klage, skal du udfylde denne klagevejledning.

Vi anbefaler, at du sender den til skolen som sikker mail for at beskytte dine data - find link her

Ellers kan du sende den til klage@sosuh.dk.

Når vi har modtaget klagen, vil du få en kvittering for modtagelsen.

Læs herunder om hvad du kan klage over og hvordan, før du klager.

Du kan klage, hvis du er elev på SOSU H. Hvis du er under 18 år, kan klagen også indgives af forældre eller værge.

Hvad kan jeg klage over, og hvordan forløber det i forhold til...?

Prøver og eksamen

Klager over prøver og eksaminer skal være modtaget hos SOSU H senest to uger efter bedømmelsen af eksamen og du kan klage over følgende forhold:

 • Eksaminationsgrundlag
 • Prøveforløb
 • Bedømmelse

Klagen forelægges eksaminator og censor, der har to uger til at udarbejde en redegørelse. Derefter har du som klager en uge til at kommentere udtalelserne. Derefter træffer SOSU H en afgørelse på baggrund af udtalelserne og kommentarerne.

Hvis en klage vedrører retlige spørgsmål i forbindelse med en prøve/eksamen, kan du klage over skolens afgørelse til Undervisingsministeriet. Du skal inden to uger efter at afgørelsen er meddelt indgive din klage til skolen. Skolen afgiver en udtalelse, som du skal kommentere inden for en uge.

Når en klage er retlig, kan det fx handle om forholdene omkring eksamen. Eksempelvis at eksamen bliver forstyrret, eller du oplever at blive eksamineret i et andet fag end det planlagte.

Skolen sender klagen, skolens udtalelse og dine eventuelle kommentarer hertil til Undervisningsministeriet. Ministeriet kan ikke behandle en klage over bedømmelsen af en prøve, da dette ikke er et retligt spørgsmål.

Der kan ikke klages over standpunktskarakterer.

Forhold i oplæring

Hvis du ønsker at klage over dit oplæringsforløb eller andet i forbindelse med oplæringen, skal du sende klagen til ledelsen på oplæringsstedet. Du kan i sidste instans klage til kommunalbestyrelsen. 

Endelig kan du henvende dig til det faglige udvalg for uddannelsen, FEVU, som er den instans, der godkender oplæringsstederne. FEVU vil inddrage det Lokale Uddannelsesudvalg i afgørelsen.

Folkeskolens prøver i 10. klasse

Klager over forhold ved folkeskolens prøver indgives af eleven eller elevens forældre til skolens leder. Klager kan vedrøre prøveforløbet, herunder dispositioner og bedømmelsen af prøven.

Se nærmere på Undervisningsministeriets side her

Skolens afgørelse

Hvis du som elev ønsker at klage over skolens afgørelse vedr. optagelse på skolen, afgørelse om anerkendelser af kompetencer bortset fra praktiske kompetencer, udelukkelse fra fortsat undervisning på skolen, midlertidig hjemsendelse, ny skoleperiode eller overflytning til en anden skole, skal du indgive en skriftlig klage til skolen senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt til dig.

Hvis skolen fastholder afgørelsen, videresendes din klage til Undervisningsministeriet, ledsaget af skolens bemærkninger. Skolen underretter dig forinden om dens stillingtagen til klagen, og giver dig en frist på 1 uge til at fremsætte eventuelle bemærkninger til sagen.

Herefter sender skolen klagen til Undervisningsministeriet vedlagt sagens akter.

Du kan normalvis fortsætte din skolegange under klagens behandling.

Gældende love og bekendtgørelser for klager

Du kan se de love og bekendtgørelser, som vi behandler klager ifølge her

Whistleblowerordning

Gennem den eksterne whistleblowerordning på SOSU H, kan man indberette oplysninger om ulovligheder og andre alvorlige forhold, som man har fået kendskab til gennem sit arbejde eller som elev. Du kan læse meget mere og foretage indberetninger på ordningens hjemmeside.