Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for SOSU H behandling af dine oplysninger på hjemmesiden

Underretning om indsamling af personoplysninger

SOSU H er ansvarlig for de personoplysninger, vi behandler om dig. Når vi behandler dine oplysninger, er vi forpligtet til at give dig en række informationer, du kan læse om her. Reglerne herfor fremgår af databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14.

Denne oplysningstekst gælder kun for behandling af personoplysninger, som foregår i forbindelse med uddannelsesinstitutionens hjemmeside samt eventuelle henvendelser rettet til uddannelsesinstitutionen. Ved øvrig behandling af personoplysninger som sker i forbindelse med uddannelsesinstitutionens varetagelse af dennes opgaver, henvises til de særskilte oplysningspligter.

 

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

SOSU H er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

SOSU H S/I      

Skelbækgade 1                           

1717 København V                    

CVR: 33284101

Telefon: 7226 6000

e-mail: sosuh@sosuh.dk

 

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver Anne Lene Pugholm på:

E-mail: dpo@itcn.dk

 

Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger, kategorier af personoplysninger samt opbevaringsperiode for dine personoplysninger

Personoplysninger om den registrerede indhentes og behandles som led i uddannelsesinstitutionens varetagelse af sine myndighedsopgaver som offentlig myndighed. Der vil derfor blive behandlet en række personoplysninger om dig, når du kontakter os.

Derudover behandler uddannelsesinstitutionen personoplysninger for at kunne yde den bedst mulige service som offentlig myndighed.

 

Cookies

Formålet med behandlingen

Når du besøger SOSU H’s hjemmeside, anvendes der cookies. Afhængigt af dit samtykke drejer det sig om præferencer, statistiske og/eller marketingsmæssige cookies til statistiske formål med henblik på at skabe et overblik over, hvor mange besøgende der er på hjemmesiden, hvilke dele af hjemmesiden, der besøges og opretholdelse af hjemmesiden.

Du har som bruger mulighed for at angive, hvilke cookies, vi må indsamle.  

Kategorier af personoplysninger

Almindelige personoplysninger som brugeradfærd, browsertype, enhedskategori, oplysninger om foretrukne indstillinger samt IP-adresse. Der henvises til SOSU H’s cookiepolitik, jf. følgende link: https://sosuh.dk/cookies/

Retsgrundlag

Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a

Opbevaringsperiode

Opbevaringsperioden afhænger af, hvilke indsamlinger, du giver tilladelse til. Der henvises til SOSU H’s cookiepolitik, hvor opbevaringsperioderne er nærmere angivet: https://sosuh.dk/cookies/ 

Hvor stammer data fra

Oplysninger stammer fra den registrerede selv eller fra tredjeparter, herunder cookieleverandører.

 

Nyhedsbrev

Formålet med behandlingen

Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet fra SOSU H’s kompetencecenter, som har til formål at informere dig om relevante nyheder inden for kompetenceudvikling & efter- og videreuddannelser.

For at modtage dette nyhedsbrev, skal du tilmelde dig via sosuh.dk, så nyhedsbrevet automatisk kan sendes til dig. Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet og således blive slettet fra listen over modtagere.

Kategorier af personoplysninger

Almindelige personoplysninger som navn, e-mail, funktion og interesseområde.

Retsgrundlag

Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a

Opbevaringsperiode

Oplysningerne opbevares indtil du framelder dig nyhedsbrevet.

Hvor stammer data fra

Oplysningerne stammer fra den registrerede selv, når denne tilmelder sig nyhedsbrevet.

 

Chatfunktion

Formålet med behandlingen

På SOSU H’s hjemmeside kan du tilgå en chatfunktion, som har til formål at besvare dine spørgsmål om uddannelse og ansøgning.

Kategorier af personoplysninger

Almindelige personoplysninger som IP-adresse, lokation for IP-adressen samt de oplysninger, som du angiver i chatfunktionen.

Udgangspunktet er, at der ikke behandles følsomme personoplysninger. Såfremt der sendes følsomme personoplysninger eller CPR nr. slettes disse fra databasen hurtigst muligt, således at kun ‘almindelige personoplysninger’ vil være at finde i loggen og chathistorikken.

Retsgrundlag

Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a

Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra b

Opbevaringsperiode

Chatten slettes efter 6 måneder.

Hvor stammer data fra

Oplysninger stammer fra den registrerede selv, når denne anvender chatfunktionen.

 

Mailhenvendelser

Formålet med behandlingen

Du har mulighed for at rette henvendelse til SOSU H via kontaktformular, mail eller sikker mail med det formål at få svar på dine spørgsmål vedrørende SOSU H’s uddannelser.

Kategorier af personoplysninger

Almindelige personoplysninger som navn, e-mail, adresse, telefonnummer, arbejdsgiver og de øvrige oplysninger, som du angiver i mailen (der kan ikke angives øvrige oplysninger i kontaktformularen).

Eventuelle fortrolige og/eller følsomme personoplysninger, som du angiver i mailen.

Retsgrundlag

Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e

Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra b

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer din henvendelse, indtil denne er færdigbehandlet.

Hvor stammer data fra

Oplysninger stammer fra den registrerede selv, når denne retter henvendelse via mail.

 

Dine personoplysninger opbevares på en sådan måde, at det ikke er muligt at identificere dig i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt til de formål, hvortil de pågældende personoplysninger behandles, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 1, litra e.

 

Modtagere af personoplysninger ved videregivelse samt retsgrundlaget for videregivelsen

Navn på modtager

IT-leverandører

Adresse

Danmark, EU og USA

Retsgrundlag

Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b

Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e

Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra b

Formål

Formålet med at overføre personoplysninger til IT-leverandører er, at disse kan bistå med levering, support, IT hosting og lignende IT-løsninger til skolens systemer.

 

Navn på modtager

Eksterne tredjeparter til hvem SOSU H er pålagt at videregive personoplysninger, f.eks. politiet og domstole.

Adresse

Danmark

Retsgrundlag

Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c

Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra b

Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f

Formål

Personoplysninger videregives kun til eksterne tredjeparter, herunder politiet og domstole i de tilfælde, hvor uddannelsesinstitutionen ved lov er pålagt at skulle efterkomme kravet herom eller er nødsaget hertil på baggrund af indberetninger til whistleblowerordningen.

 

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Når der sker en overførsel til et usikkert tredjeland uden for EU og EØS, baseres behandlingens retsgrundlag på EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser, som findes via nedenstående link:

Standard Contractual Clauses (SCC) | EU-Kommission (europa.eu)

Vi overfører som udgangspunkt ikke dine personoplysninger direkte til modtagere uden for EU og EØS. Under visse særlige omstændigheder er der dog begrænset sandsynlighed for, at de amerikanske myndigheder kan kræve data udleveret af et amerikansk ejet moderselskab for en IT-leverandør. 

Ønskes en kopi af overførselsgrundlaget udleveret, skal der rettes henvendelse til den dataansvarlige. 

 

Automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering

Vi anvender ikke automatiske afgørelser på dine personoplysninger, herunder profilering.

 

Retten til ikke at blive gjort til genstand for en afgørelse alene baseret på automatisk behandling

Du har ret til ikke at blive gjort til genstand for en automatisk afgørelse i de tilfælde, hvor det ikke er nødvendigt for indgåelsen eller opfyldelsen af en kontrakt mellem dig og os, er hjemlet i EU-ret eller dansk national ret eller i tilfælde, hvor afgørelsen er baseret på den registreredes samtykke.

 

Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

 

Dine rettigheder

Du har, efter databeskyttelsesforordningens artikel 15-18 samt artikel 20-21, en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os via kontaktoplysningerne angivet øverst i dokumentet.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig. Der kan forekomme særlige tilfælde, hvor indsigtsretten ikke kan påberåbes.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.