Sådan klager du

Hvis du ønsker at klage, skal du udfylde denne klagevejledning.

Vi anbefaler, at du sender den til skolen som sikker mail for at beskytte dine data. Følg dette link:  Som privatperson (Brug NemID)

Ellers kan du sende den til klage@sosuh.dk.

Når vi har modtaget klagen, vil du få en kvittering for modtagelsen.

I Ofte stillede spørgsmål herunder er der vigtig viden, så læs det, før du klager.

Du kan klage, hvis du er elev på SOSU H. Hvis du er under 18 år, kan klagen også indgives af forældre eller værge.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad kan jeg klage over, og hvordan forløber det i forhold til:

Klager over prøver og eksaminer skal være modtaget hos SOSU H senest to uger efter bedømmelsen af eksamen og du kan klage over følgende forhold:

  • Eksaminationsgrundlag
  • Prøveforløb
  • Bedømmelse

Klagen forelægges eksaminator og censor, der har to uger til at udarbejde en redegørelse. Derefter har du som klager en uge til at kommentere udtalelserne. Derefter træffer SOSU H en afgørelse på baggrund af udtalelserne og kommentarerne.

Hvis en klage vedrører retlige spørgsmål i forbindelse med en prøve/eksamen, kan du klage over skolens afgørelse til Undervisingsministeriet. Du skal inden to uger efter at afgørelsen er meddelt indgive din klage til skolen. Skolen afgiver en udtalelse, som du skal kommentere inden for en uge.

Når en klage er retlig, kan det fx handle om forholdene omkring eksamen. Eksempelvis at eksamen bliver forstyrret, eller du oplever at blive eksamineret i et andet fag end det planlagte.

Skolen sender klagen, skolens udtalelse og dine eventuelle kommentarer hertil til Undervisningsministeriet. Ministeriet kan ikke behandle en klage over bedømmelsen af en prøve, da dette ikke er et retligt spørgsmål.

Der kan ikke klages over standpunktskarakterer.

Hvis du ønsker at klage over dit praktikforløb eller andet i forbindelse med praktikken, skal du sende klagen til ledelsen på praktikstedet. Du kan i sidste instans klage til kommunalbestyrelsen eller Region Hovedstaden afhængig af, om du er i kommunal eller regional praktik.

Endelig kan du henvende dig til det faglige udvalg for uddannelsen, PASS, som er den instans, der godkender praktikstederne. PASS vil inddrage det Lokale Uddannelsesudvalg i afgørelsen.

Klager over forhold ved folkeskolens prøver indgives af eleven eller elevens forældre til skolens leder. Klager kan vedrøre prøveforløbet, herunder dispositioner og bedømmelsen af prøven.

Se nærmere på Undervisningsministeriets side her

Hvis du som elev ønsker at klage over skolens afgørelse vedr. optagelse på skolen, afgørelse om anerkendelser af kompetencer bortset fra praktiske kompetencer, udelukkelse fra fortsat undervisning på skolen, midlertidig hjemsendelse, ny skoleperiode eller overflytning til en anden skole, skal du indgive en skriftlig klage til skolen senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt til dig.

Hvis skolen fastholder afgørelsen, videresendes din klage til Undervisningsministeriet, ledsaget af skolens bemærkninger. Skolen underretter dig forinden om dens stillingtagen til klagen, og giver dig en frist på 1 uge til at fremsætte eventuelle bemærkninger til sagen.

Herefter sender skolen klagen til Undervisningsministeriet vedlagt sagens akter.

Du kan normalvis fortsætte din skolegange under klagens behandling.

Du kan se de love og bekendtgørelser, som vi behandler klager ifølge her