Alkohol og rusmidler

Du må ikke besidde eller indtage nogen former for alkohol, narkotika eller andre rusmidler på SOSU H’s område. Du må heller ikke møde i skole i påvirket tilstand. Skolen har mulighed for at anmode en elev om at medvirke til en frivillig test, hvis der er mistanke om, at eleven er påvirket.
Ved særlige festlige lejligheder og lign. arrangementer kan den lokale leder give dispensation til, at der bliver indtaget alkohol.

 

Adfærd

Hvis du som elev eller kursist oplever noget, du finder grænseoverskridende eller uacceptabelt ift. dine personlige grænser, kan du altid henvende dig til uddannelseslederen. Du kan også skrive til skolens mail: sosuh@sosuh.dk. Du kan finde info om SOSU H’s whistleblower ordning her – og på itslearning.
Alle henvendelser bliver taget alvorligt og bliver med det samme undersøgt grundigt og respektfuldt. Ledelsen vil følge op med de nødvendige handlinger og forholdsregler.

 

Aktiviteter udenfor SOSU H

Ordensreglerne gælder også uden for SOSU H’s afdelinger, når en læringsaktivitet har tilknytning til skolen. Det vil sige, at du skal være en god repræsentant for SOSU H og efterlade et godt indtryk i det offentlige rum.

 

Fremmøde, fravær og sygemelding

Læs her

 

IT-politik

Du skal følge den til enhver tid gældende IT-politik på SOSU H.

 

Læringsaktiviteter

På SOSU H har vi en forventning om, at du som elev eller kursist møder interesseret og velforberedt til undervisning, aktiviteter og forløb. Som elev er du forpligtet til at deltage i de læringsaktiviteter, der er på SOSU H.

 

Mobiltelefoner og digital adfærd

Din telefon skal være slukket eller på lydløs i timerne – med mindre du skal bruge telefonen i forbindelse med læringsaktiviteterne.

Du må ikke tage billeder eller optage lyd eller film af dine undervisere og elevkammerater i undervisningen på SOSU H, med mindre du har deres tydelige samtykke. Det gælder både, når undervisningen er virtuel og ved fysisk fremmøde. Denne regel har vi, fordi vi omgår hinanden med respekt og passer på hinanden. Du må heller ikke dele billeder eller optagelser af dine undervisere og elevkammerater uden deres samtykke, da der er tale om persondata, og det derfor er imod reglerne i GDPR-lovgivningen.

Du skal følge den til enhver tid gældende IT-politik på SOSU H. Det vil blandt andet sige, at internettet ikke må bruges til at downloade programmer, information eller kommunikation, som er strafbart ifølge dansk lovgivning.

Såfremt din mobile/digitale adfærd i og udenfor skoletiden påvirker undervisningsmiljøet, kan din underviser tilbageholde din mobiltelefon/tablet eller lign. efter ophør af undervisningstiden og et døgn frem. Indvilliger du ikke i at aflevere din mobiltelefon/tablet eller lign., kan det få betydning for dit uddannelsesforløb.

Mobning, vold og trusler

Mobning, truende og respektløs adfærd, vold eller trusler om vold accepteres ikke. Hverken i skrift eller tale, ansigt til ansigt eller digitalt. Dette gælder overfor elever, ansatte såvel som SOSU H’s samarbejdspartnere.

Mødepligt og tilstedeværelse

Der er mødepligt i skoleperioder. Du skal møde velforberedt og deltage aktivt i den planlagte undervisning. Underviseren registrerer din tilstedeværelse ved undervisningens begyndelse. I de tilfælde, hvor du arbejder udenfor SOSU H, er du medansvarlig for at blive registreret.

Opgaveaflevering og plagiat

Individuelle opgaver og gruppeopgaver skal afleveres indenfor fastsatte tidsfrister. Manglende aflevering kan have indflydelse på din standpunktsbedømmelse, karakter og indstilling til prøve.
Det er ikke tilladt at kopiere/plagiere dele af eller hele tekster, f.eks. fra andres opgaver, bøger eller internettet.
Plagiat kan have konsekvenser for dit videre uddannelsesforløb.  Se retningslinjer for plagiat

Oprydning

SOSU H har flotte bygninger og gode læringsrum med blandt andet velfærdsteknologisk udstyr. Det har vi alle sammen et ansvar for at passe godt på. Det betyder, at alle rydder op efter sig og efterlader lokaler og områder i pæn og ordentlig stand.

Påklædning

Din påklædning skal understøtte et respektfuldt samarbejde. Hvis din påklædning betyder, at du er svær at identificere eller overskrider skolens opfattelse af almindelig anstændighed, forbeholder skolen sig ret til at bede dig om at ændre påklædning.

Rygning

SOSU H har røgfri skoletid fra kl. 7.00 – 17.00 og ved evt. aftenundervisning eller aftenarrangementer. Det er ikke tilladt at ryge, dampe eller snuse i skoletiden, hverken på skolens område eller uden for skolens område. Det vil sige, at du ikke kan forlade skolens område for at ryge, dampe eller på anden måde benytte tobaksvarer andre steder. Det gælder også, når du er på tur.

Røgfri skoletid gælder alle elever, kursister, medarbejdere samt gæster, leverandører m.fl. der færdes på SOSU H. Læs mere om røgfri skoletid her.

Tyveri

SOSU H er ikke erstatningspligtig ved tyveri – pas på dine ting.

Uvedkommende personer

Personer, som SOSU H’s ansatte vurderer, ikke har noget gyldigt ærinde på skolen, vil blive bedt om at forlade skolens område.

 

Sanktioner ved overtrædelse af studie- og ordensreglerne

Da vi på SOSU H værner om de gode relationer og det gode miljø, kan det få konsekvenser, hvis du som elev ikke lever op til studie – og ordensreglerne. Det er skolen, der vurderer, om reglerne er overtrådt.

Skolen kan alt efter situationens alvor og overtrædelsens karakter iværksætte følgende sanktioner:

  • Indkaldelse til samtale og mundtlig advarsel
  • Skriftlig advarsel
  • Bortvisning i en kortere eller længere periode
  • Permanent bortvisning fra skolen/ophør af uddannelsesforløb/ophævelse af uddannelsesaftale i særligt alvorlige tilfælde
  • Politianmeldelse i særlig alvorlige tilfælde

Der er notatpligt, er du under 18 år, vil dine forældre blive informeret. Er du i et ansættelsesforhold, foregår sanktionerne i samarbejde med ansættende myndighed.