Billede af to elever der står ude foran SOSU H.

Læs videre i følgende dokumenter og sider for at få et nærmere indblik i kvalitetsarbejdet på SOSU H.

Nøgletal

Nøgletal

 

Handlingsplan

Handlingsplan for øget gennemførelse: HP 2019

 

Beskrivelse af kvalitetsarbejdet

Beskrivelse af kvalitetsarbejdet på SOSU H

 

Informationsindsamling

2022 resultater af den løbende informationsindsamling i forhold til 4 Klare Mål

2021 resultater af den løbende informationsindsamling i forhold til 4 Klare Mål

2020 resultater af den løbende informationsindsamling i forhold til 4 Klare Mål

 

Opfølgningsplan

I Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser kap. 2, stk. 2 (BEK nr. 1619 af27/12/2019) fremgår det, at skolen årligt skal gennemføre en selvevaluering, som omfatter mindst ét område, der vedrører skolens tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelser og undervisning. Denne selvevaluering skal sikre, at udvalgte områder gøres til genstand for systematiske og kritiske diskussioner af skolens tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelsen.

På baggrund af selvevalueringen har skolen udarbejdet en opfølgningsplan, der fastlægger ændringsbehov, operationelle mål, strategier og en tidsplan for opfølgningen.

Opfølgningsplan 2020

Opfølgningsplan 2021

 

Formål med kvalitetsarbejdet

  • At udvikle kvaliteten af kerneopgaven, som er undervisning og læring.
  • At understøtte kvaliteten generelt på SOSU H på det pædagogiske, administrative, organisatoriske og ledelsesmæssige plan.
  • At understøtte udviklingen af gode resultater, processer og procedurer i overensstemmelse med SOSU H’s mål, vision og værdier om at udvikle og udbyde uddannelser af høj kvalitet.
  • At arbejde ud fra et dynamisk og systematisk kvalitetskoncept til gavn for interne og eksterne interessenter.
  • At SOSU H’s tætte samarbejdspartnere har mulighed for indsigt i og indflydelse på kvalitetsarbejdet og derigennem bidrage til en øget kvalitet i uddannelserne.
  • At fremme en evalueringskultur på SOSU H.
  • At leve op til kravene i love og bekendtgørelser vedr. området.